Våra standards

Se alla standarder

EMAS EU-direktiv för miljöverifiering

EMAS är EU:s frivilliga miljöstyrnings- och miljörevisionsordning. EMAS syfte är att effektivisera och förbättra miljöarbetet på företag. Och eftersom den är helt frivillig ger den en mycket positiv bild av ditt företag som visar att företaget valt att ta ansvar för miljön.

EU:s system för utsläppshandel (EUETS)

EUETS infördes i hela EU under 2005 som EU:s utsläppshandelssystem i syfte att hjälpa medlemsländerna att uppfylla sina utsläppsminskningsmål i enlighet med överenskommelser i Kyotoprotokollet. Direktivet för EU:s handelssystem för utsläpp reviderades sedan, som en del av EU 2020; Klimat-och energipaketet i december 2008.

ISO 14001

ISO 14001 är ett verktyg som kan hjälpa ditt företag att identifiera, prioritera och hantera miljörisker som en del av den normala verksamheten. Standarden tillåter att företag koncentrerar sig på de frågor som för tillfället bedöms som viktigast.

ISO 14064

Allt fler företag övervakar frivilligt sina utsläpp av växthusgaser. ISO 14064 är en internationell standard som ger ett ramverk för revision och verifiering av västhusgaser.

ISO 50001

I Sverige har det länge funnits möjlighet att certifiera sig för energiledning genom först standarden SS627750 och sedan den europeiska standarden EN 16001. Nu är LRQA ackrediterade och levererar den nya ISO standarden ISO 50001 globalt. Kopplat till ISO 50001 finns specifika krav för verifiering mot Energimyndighetens program för energieffektivisering.

MRV Regulation

The objective of the MRV Regulation is to develop a better understanding of fuel consumption and CO2 emissions from shipping activities within the EU which could then be used to shape and inform any future GHG monitoring or reduction initiatives. The MRV Regulation is viewed as the first step of a staged approach for the inclusion of maritime transport emissions into the EU’s GHG reduction commitment, alongside the other sectors that are already contributing to that commitment.