Diplomerad Lead Auditor utbildning - 4 dagar, Göteborg

mployee of the Month

Diplomerad Lead Auditor

4 Dagar 12 - 15 mars 2018 Göteborg

Denna utbildning är för dig som vill arbeta som en Lead Auditor samt kunna granska kvalitetsledningssystem enligt kraven i ISO 9001. Om du i dagsläget arbetar som revisor eller kvalitetschef och vill uppgradera din roll med en mer allmän accepterad kvalifikation utfärdat av ett ackrediterat godkänt certifieringsorgan, då är denna utbildning för dig.

Du behöver denna utbildning om…

· Du vill revidera ett kvalitetsledningssystem mot kraven i ISO 9001

· Du i dagsläget jobbar som revisor eller kvalitetschef och vill förstärka din kompetens med en officiell accepterad och kvalificerad utbildning som utfärdats av ett ackrediterat certifieringsorgan.

Du kommer lära dig…

· Syftet och nyttan med ett kvalitetsledningssystem (QMS) och principerna i ISO 9000 för kvalitetsledning

· De grundläggande definitionerna som hjälper dig att tolka och revidera kraven i ISO 9001

· Att analysera kapitlen i standarden ISO 9001 samt lägga fram exempel på bevis som stämmer överens med kraven i standarden

· Vad för roll och ansvar som förväntas av en revisionsledare och revisor

· Att planera och genomföra en intervju med högsta ledningen samt kunna utvärdera organisationens kvalitetspolicy och dess mål

· Att färdigställa en revisionsplan på plats hos den verksamhet som revideras och tillhandahålla objektiva revisionsbelägg över processerna och de deltagare som ingår i revisionen

· Hur man granskar processer så de uppfyller kraven inklusive eventuella specifika kvalitetsmål

· Att grundligt förbereda dig inför en revision och producera processbaserade checklistor

· Att samla in objektiva bevis (revisionsbelägg) genom att observera, intervjua samt granska (granskning av) dokument.

· Hur man objektivt utvärderar revisionsbelägg och identifierar överensstämmelser eller eventuella avvikelser mot kraven i standarden

· Att rapportera faktabaserade beslut mot kraven i ISO 9001, skriva och klassa rapporter om överensstämmelser och motivera och föreslå förslag till korrigerande åtgärder

· Hur du slutligen kopplar dina revisionsslutsatser till verksamhetens policy och kvalitetsmål och presenterar en samlad utvärdering till högsta ledningen

Du behöver…

· Kunskap i och förståelse för ISO 9001 samt erfarenhet av revisioner

· Ha en grundförståelse för hur verksamheter fungerar och den roll och ansvar som högsta ledningen har

· Ha goda kunskaper i ISO 9001 samt förstå de grundläggande begreppen och principerna för kvalitetsledning: Plan, Do, Check, Act (PDCA-cykeln) samt förstå sambandet mellan kvalitetsledning och kundtillfredsställelse, och även kunna de grundläggande begreppen, definitionerna och principerna för kvalitetsledning som beskrivs i ISO 9000. Förstå processinriktningen som används vid kvalitetsledning, samt modellen och strukturen av ett kvalitetsledningssystem, och innehållet i ISO 9001.

Kursens längd:

4 dagar

Pris:

21 000 SEK ex. moms