Riskbaserad metodik

På LRQA arbetar vi med revisioner på ett annat sätt. Vi börjar med att reda på vad som är viktigast för er, vad ni vill förbättra, vad som behöver ses över och vad det är som ger era chefer sömnlösa nätter. Därefter utvärderar vi det som är viktigast så att ni vet var ni befinner er och vilka eventuella fel och brister som behöver åtgärdas innan några allvarliga problem uppstår.

Om ert system fortfarande är under utveckling och överensstämmelsen med den valda standarden behöver ses över i grunden blir det detta som LRQA kommer att ha som mål att leverera. Om ni har ett mer välutvecklat system tillämpar vi en systematisk metod för att identifiera relevanta risker.

Vi identifierar de största riskerna för er organisation utifrån vår förståelse av era strategiska och operativa planer och våra kunskaper om sektorn och marknaderna. Sedan utvärderar vi utformningen av era ledningssystem mot bakgrund av dessa risker.

På så sätt bidrar vi till att säkerställa att systemen är kompletta, robusta och relevanta. Den säkerheten gör att ni kan bygga upp ert förtroende och stärka ert rykte bland era kunder och intressenter.

Så här fungerar det

Vi identifierar de största riskerna för er organisation utifrån vår förståelse av era strategiska och operativa planer och våra kunskaper om sektorn och marknaderna. Sedan utvärderar vi utformningen av era ledningssystem mot bakgrund av dessa risker. 

På så sätt bidrar vi till att säkerställa att systemen är kompletta, robusta och relevanta. Den säkerheten gör att ni kan bygga upp ert förtroende och stärka ert rykte bland era kunder och intressenter.

Så här kan det hjälpa er organisation

Om ni vet att ni är utsatta för en risk men är osäkra på om ni har rätt rutin för att hantera den kan vår granskning ge viktig information som kan hjälpa er att förbättra era ledningssystem

Om ni säkra på att ni redan har vidtagit rätt åtgärd prövar vi den grundligt och kontrollerar att den fungerar så att ni får ett oberoende, opartiskt perspektiv som kan ge er ökad trygghet.

Och om vi identifierar risker som ni inte tänkt på har ni möjlighet att agera utifrån den informationen innan problem uppstår.

Identifiera er risk

Vi behöver djupgående insikter i vilka risker er organisation ställs inför. Era egna erfarenheter ger en vägledning, men vi behöver också få veta företagsledningens syn på det. Ni bör fundera kring vilka riskområden som är viktiga för er verksamhet och tala om det för oss så att vi kan hjälpa er.