Temabaserad revision

På LRQA arbetar vi med revisioner på ett annat sätt. Vi börjar med att reda på vad som är viktigast för er, vad ni vill förbättra, vad som behöver ses över och vad det är som ger era chefer sömnlösa nätter. Därefter utvärderar vi det som är viktigast så att ni vet var ni befinner er och vilka eventuella fel och brister som behöver åtgärdas innan några allvarliga problem uppstår.

Därefter utvärderar vi det som är viktigast så att ni vet var ni befinner er och vilka eventuella fel och brister som behöver åtgärdas innan några allvarliga problem uppstår.

Vår temabaserade revision granskar era mest verksamhetskritiska problem i detalj för att pröva hur effektivt ledningssystemet är. Detta kommer också att bekräfta hur effektivt ledningssystemet är för att hantera framtida problem. Det handlar inte längre bara om att följa regler. Det handlar om att förbättra ert sätt att bedriva er verksamhet och koppla era strategiska mål till vår revisionsprocess.

Vad ni kan förvänta er

För att LRQA Business Assurance ska kunna tillföra något värde måste vår revisor få samtala med flera personer inom er organisation. Bland personerna på denna lista finns exempelvis kvalitetsansvarig, arbetsmiljöombudet, ledningsgruppen, vd och ekonomichefen. Vad vår revisor kommer att vilja veta är vilka risker och större problem verksamheten ställs inför.

Vår revisor kommer att

  • ta kontakt med företagsledningen och diskutera vad som är viktigast för er verksamhet när det gäller regelefterlevnad och förbättring
  • identifiera och komma överens med er om vilka teman för revisionsbesöket som är relevanta för era viktigaste verksamhetsfrågor
  • fastställa vilka processer som borde granskas och hur och var era styråtgärder borde revideras
  • genomföra en revision som återspeglar de teman som ni har kommit överens om
  • redovisa det som enligt revisionen kommer att ha ett direkt värde för er organisation.

Fokusera på det viktigaste

När vi riktar vår uppmärksamhet på det som är viktigast för er organisation kan vi rikta in oss på de delar av verksamheten och ledningssystemet som styr dessa frågor. 

Och genom vår objektiva, oberoende och opartiska revision kan vi tala om för er om de är effektiva eller inte. Om de är effektiva finns det alltid ett sätt att göra dem ännu bättre. Om de inte är effektiva kan vi hjälpa er att hitta ett sätt att vända situationen. 

På så sätt kan de allra viktigaste processerna i er verksamhet bli hållbara, upprepningsbara och robusta. 

Det leder till en mycket starkare verksamhet.