ISO 14001:2015 Frågor & Svar

Nu när den nya standarden ISO 14001:2015 har publicerats, vad är det första ni behöver tänka på och åtgärda?

Börja med att ta fram en kopia av standarden. Du kan också köpa en kopia direkt från SIS. Införandet av Annex SL innebär en enhetlig struktur med 10 Kapitel samt en gemensam terminologi och definitioner för alla systemstandarder inom ISO. Detta är den största förändringen i den nya standarden.

Parallellt kan ni ta del av och läsa informationen från ISO och LRQA för att bättre förstå den föreslagna övergången till den nya standarden. ISO har för avsikt att publicera ytterligare information och även vägledningar för tolkning och genomförandet av ISO 14001:2015.

Vilka är de största förändringarna i nya ISO 14001:2015?

Nedan är några av de stora förändringarna i korthet:

  • Synen på på miljöfrågor har breddats, även livscykelperspektivet tas med.
  • En systematik för att hantera risker och möjligheter, både interna och externa, som kan påverka ledningssystemet.
  • Ledarskapets engagemang och ledningssystemets effektivitet kopplat till affärsprocessen får en större tyngd.
  • Mer målstyrning för att driva förbättringsarbetet.
  • Fler specifika krav kopplade till mätning och utvärdering av miljöprestanda.
  • Vid inköp av varor, tjänster och outsourcade processer ska miljöaspekterna få större vikt.
  • Utvidgade krav kring den interna och externa kommunikationen och hur den ska gå till.

Detta är en utökning mot tidigare åtaganden i policyn som var begränsade till att förebygga föroreningar och lagefterlevnad. Detta är nu ett samlingsbegrepp som uppmuntrar organisationer att se till att skydda sin totala miljö snarare än bara den förorening de eller deras produkter och tjänster kan orsaka. ISO 14001:2015 kommer att introducera livscykelperspektiv i sin terminologi som kommer att kräva att en organisation tittar på sina produkter och tjänster under hela livscykeln. Detta innefattar att titta över hur de kommer att kontrollera outsourcade processer. För att göra detta behöver företaget avgöra vad de kan kontrollera och/eller har inflytande över för att sedan tillämpa lämpliga kontroller genom sitt ledningssystem. 

Företaget måste också titta på produktens slutbehandling och omhändertagande av produkterna efter deras livscykel. Detta kommer att sträcka sig till områden som t.ex. produktdesign. Detta då designen av nya produkter delvis kommer att styras mot att förbättra deras miljöprestanda. 

Ett annat område som är viktigt är kommunikation - både internt och externt. Även om detta behandlades i ISO 14001:2004, finns det nu ett behov för organisationen att utveckla en process. Här ska det beskrivas hur de avgör vad, när och till vem de kommer att kommunicera. En annan förändring som har skett är att ”Plan, Do, Check, Act modellen" inom ISO 14001:2004 har ritats om för att återspegla Annex SL strukturen. 

Vilka kurser bör vi gå för att utbilda oss vidare inom nya ISO 14001:2015?

Organisationer bör börja titta på kraven i den nya standarden och diskutera förändringarna med LRQA och tillsammans överväga om någon utbildning kommer att krävas för att tillgodose dessa nya krav.

Kontakta oss gärna så hjälper vi dig!

Vilken effekt kommer ISO 14001:2015 ha för sina intressenter?

Genom Annex SL införs det ett nytt avsnitt inom ramen för organisationen (Kapitel 4) vilket innebär att ett företag måste ha en process på plats för att identifiera interna och externa intressenter. Identifieringen innebär bl.a. att man lokaliserar de nyckelpersoner gällande miljöledningsystemet i organisationen. Detta tas sedan hänsyn till när företaget utformar sitt ledningssystem. Som ett resultat har detta blivit en viktig del av de nya kraven.

Hur kommer den nya standarden att påverka hur företag hanterar sitt nuvarande ledningssystem?

Organisationer bör börja titta på kraven för både ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Detta kommer att ge en indikation på i vilken riktning de behöver styra sitt ledningssystem för att tillgodose kraven i Annex SL. 

De nästkommande förändringarna för OHSAS 18001 (blir ISO 45001) kommer också att gå i linje med den nya strukturen i ISO.  

Vad innebär nya standarden för mindre organisationer?

De flesta mindre företag kommer också att påverkas av revideringen. Tillvägagångssättet för ett ledningssystem varierar mer i mindre företag men avsikten och resultatet förväntas bli detsamma och innebär att tillämpliga krav från regelverkets skall uppfyllas. Man kan sammanfatta det med att en organisation bör inte göra mer än den behöver göra för att möta relevatna krav från kunder, myndigeter och andra intressenter.

Vad innebär nyheterna i standarden och hur kommer de påverka organisationer gentemot existerande ISO 14001:2015?

Det beror på vad organisationen har inkluderat och styr genom sitt befintliga miljöledningssystem. Företaget kan kontakta LRQA för hjälp med att planera och ta fram en övergångsplan till den nya standarden. Detta kan göras med en GAP-analys som utförs av en revisor från oss för att identifiera just ert nuläge i förhållande till de nya kraven i standarden. Analysen kan även komma att rekommendera vissa kurser som behövs för att täcka eventuella kunskapsgap.

Hur lång tid har företag på sig för övergången till den nya standarden?

Övergångstiden kommer att vara 3 år från och med publiceringsdatumet (23 september 2015), vilket innebär att deadline är september 2018. 

Det är helt upp till respektive organisation när de vill genomföra sin övergång. Redan på publiceringsdagen kan certifieringen påbörjas om man vill vara bland de första att certifiera sig till den nya standarden. Men om organisationen behöver tid att utveckla systemet, kan en övergång göras när som under hela 3-års perioden. 

Kan ni sammanfatta de nästa steg som organisationer bör ta nu?


Fokusera på de områden som är helt nya eller har reviderats. Det är de områden som sannolikt kommer att finnas med i er övergångsplan. Se också till att att systemansvariga och internrevisorer förstår skillnaderna som Annex SL tillför för design, drift och prestanda för ert miljöledningssystem och andra ledningssystem i er organisation. 

Prata med LRQA som en medlem av ”Independent International Organisation for Certification” (IIOC), är vi aktiva i alla de stora ISO-tekniska kommittéer som bidrar till att forma nya standarder. Vi inte bara förstår revideringarna, men ännu viktigare vi vet också vad de revideringar betyder för ert miljöledningssystem och hur ni kan tillämpa den för bästa effekt.

Anlita LRQA för att ta reda på hur en GAP-analys och utbildning av specifika områden inom ISO 14001:2015 kan ge dig och din organisation fördelar.

Börja med framtagningen av en övergångsplan och processer och se till att ledningen är involverad från start.