ISO 9001:2015 Frågor & Svar

ISO 9001:2015

Nu när den nya standarden ISO 9001:2015 har publicerats, vad är det första ni behöver tänka på och åtgärda?

Börja med att ta fram en kopia av standarden. Du kan också köpa en kopia direkt från SIS. Införandet av Annex SL innebär en enhetlig struktur av 10 Kapitel samt en gemensam terminologi och definitioner till alla systemstandarder inom ISO. Detta är den största förändringen i den nya standarden.

Parallellt kan ni ta del av och läsa informationen från ISO och LRQA för att bättre förstå den föreslagna övergången till den nya standarden. ISO har för avsikt att publicera ytterligare information och även vägledningar för tolkning och genomförandet av ISO 9001:2015.

Vem i er organisation behöver informeras om revideringen av ISO 9001?

Inom er organisation finns det en antal intressenter som behöver sätta sig in i och förstå revideringen av ISO 9001:

– Även utan en utsedd ledningens representant kvarstår ansvaret och kan delegeras till ledningen och den som är systemansvarig.

Ledningen behöver förstå och engagera sig i de olika elementen i den reviderade standarden.

Interna styrgrupper måste se till att de förstår de specificerade kraven runt sammanhang, ledarskap och prestanda.

Processägarna behöver förstå sina skyldigheter att hantera de dedikerade processerna.

Du nämnde nya och reviderade områden för ISO 9001:2005. Vilka är dessa?

Annex SL är den enskilt största förändringen i nya standarden. De områden som har förändrats beskrivs nedan:

Organisatoriskt sammanhang och innehåll (Kapitel 4 - Organisationens förutsättningar), kunskap (Kapitel 7 - Stöd), kontrollen av externa leverantörer av produkter- och tjänster (Kapitel 8 - Verksamhet) samt den formella introduktionen av en riskbaserad bedömning (flertalet Kapitel ).

Organisationen behöver också bli uppmärksam på:

De ökade krav och engagemang gällande ISO 9001 på organisationens ledningsgrupp (Kapitel 5 - Ledarskap), hantera olika förändringar (Kapitel 6 - Planering), utvärdering av ledningen (Kapitel 9 - utvärdering av prestanda) samt referenser för processtyrning (flera Kapitel).

Förändras råden till de organisationer med ett integrerat ledningssystem?

Då även ISO 14001 är nyreviderad och omfattas av Annex SL, kommer dina nyvunna kunskaper även förbereda dig för denna revidering. Detta gäller även för ISO 45001 (den nya ISO-standarden som kommer att ersätta OHSAS) som kommer revideras inom närmaste framtiden. 

En fördel med Annex SL är bl.a. ett homogent språk som kommer att förenkla för både företag och konsumenter att förstå de verkliga fördelarna med standarderna. 

Denna struktur kommer att uppmuntra integrationen för olika standarder av ledningssystem, vilket medför ökad effektivitet och fördelar som skapar en mer komplett översikt över hela organisationen. Denna spänner ofta över flera olika geografiska lokaliseringar och olika leverantörer.

Är det för sent för organsitationer att utbilda personal gällande revideringen av ISO 9001?

Det är aldrig för sent att öka kompetensen inom de områden som kan göra ert ledningssystem mer effektivt och till större nytta för din organisation. Revideringen av ISO 9001 medför att kravspecifikationen blir uppdaterad, mycket har förändrats sedan den senaste, stora förändringen som genomfördes för 15 år sedan. Faktum är att många organisationer har utvecklats utöver de krav som ställdes i och med ISO 9001:2008, där deras organisation och intressenter har förväntat sig mer än grundkraven. 

Därav är utbildning för att förstå den nya standarden viktig och gynnar både individen och organisationen. Vill din organisation bli bland de första att certifiera sig mot ISO 9001:2015, så bör ni redan nu tänka på att utbilda er inom området.

Vilka är de viktigaste interna intressenterna för nya revideringen?

Den viktigaste intressenten är förmodligen ledningsgruppen. ISO 9001:2015 kräver en djupare förståelse för omvärlden för att hantera företagets risker. Ledningen får ett större ansvar för kvalitetsstyrningen och får en närmare koppling mellan ledningssystemet och produkternas/tjänsternas kvalitet. 

Det läggs en större betoning på ledningens direkta inblandning eller översikt av design, implementering, struktur och prestanda av ledningssystemet. Detta för att säkerställa att organisationens kvalitetsledningssystem blir en integrerad del av organisationens affärsprocesser. När detta har genomförts på ett bra sätt, blir företagets system ett mycket värdefullt verktyg för högsta ledningen för att uppfylla sitt ansvar för intern styrning och kontroll. Detta är även en mycket bra källa för underlag till användning i olika beslutsfattande forum inom företaget.

Vad kommer förändringarna innebära för mindre företag?

De flesta mindre företag kommer också att påverkas av revideringen. Tillvägagångssättet för ett ledningssystem varierar mer i mindre företag men avsikten och resultatet förväntas bli detsamma och innebär att tillämpliga krav från regelverkets skall uppfyllas. Man kan sammanfatta det med att en organisation bör inte göra mer än den behöver göra för att möta sin kund och produkts föreskrivna krav. 

.

Så, med både nya och reviderade funktioner i ISO 9001: 2015, kommer revideringarna att påverka organisationer oavsett deras storlek eller geografiskt läge precis på samma sätt?

De potentiella organisatoriska konsekvenserna med revideringen är beroende av organisationen och deras individuella kvalitetsledningssystem. Faktorer såsom mognad och komplexitet av det befintliga kvalitetsledningssystemet samt förekomsten av andra ledningssystem (såsom ISO 14001 eller OHSAS 18001) kommer ha en betydande påverkan på vad organisationen behöver genomföra för att nå upp till de nya kraven i ISO 9001:2015. 

Behöver vi vara vara redo för övergången till den reviderade standarden genast?

Nej inte alls. ISO's vägledning gällande övergången innebär att organisationer har tre år från publiceringsdatum. Man kan under denna treårsperiod själv välja när man vill genomföra övergången. Publiceringsdatumen för de nya revideringarna är:

  • ISO 14001:2015 - den 15 sep. 2015
  • ISO 9001:2015 - den 23 sep. 2015

Vissa företag kanske väljer att genomföra övergången vid deras kommande förnyelserevision. Många kommer istället att vilja vara bland de första med tanke på den ökade funktionalitet som ISO 9001:2015 medför. Starta övergångsplaneringen tidigt och sätt upp samt kommunicera ett övergångsdatum vilket förenklar för dig och din organisation att proaktivt förvalta övergången i er egen takt.

Kan ni sammanfatta det nästa steg som organisationer bör ta?


Fokusera på de områden som är helt nya eller har reviderats. Det är de områden som sannolikt kommer att finnas med i er övergångsplan. Se också till att att kvalitetsansvariga och internrevisorer förstår skillnaderna som Annex SL kommer att medföra för uppbyggnaden, driften och prestandan för samtliga era ledningssystem i er organisation.

Prata med LRQA.  Då vi är en medlem av Independent International Organisation for Certification (IIOC) är vi även medlemmar i alla de stora ISO-tekniska kommittéerna som bidrar till att forma- och ta fram nya standarder. Vi inte bara förstår revideringarna, utan ännu viktigare vi vet också vad de revideringar innebär för ert kvalitetsledningssystem och hur ni kan tillämpa dem för bästa resultat.

Anlita LRQA för att ta reda på hur en GAP-analys och utbildning inom specifika områden av ISO 9001:2015 kan ge dig och din organisation konkurrensfördelar. 

Börja med framtagningen av en plan för övergången och en översyn av företagets processer och se till att ledningen är involverad från start.