EN 1090-1 bärande stål- och aluminiumkonstruktioner

Samexistensperioden för EN 1090-1 löpte ut 1 juli 2014. Byggprodukter som omfattas av denna standard skall vara prestandadeklarerade och CE-märkta senast
då. Företag som tillverkar lastbärande komponenter (bärverk eller delar av) som dimensionerats med eurokoder ska certifiera sig mot EN 1090-1. Utförande ska ske mot EN 1090-2. Därefter får tillverkaren CE-märka sina lastbärande produkter.

Kravet på obligatorisk CE-märkning gäller från 1 juli 2014. Certifiering mot EN 1090-1 och CE-märkning
är den metod som används för att hävda att man har produkter med bestyrkta krav.

Standarden innehåller inga egna regler för dimensionering eller tillverkning. För krav på dimensionering
hänvisas till eurokoderna och de nationella valen. För krav på tillverkningen hänvisas till EN 1090-2 när
det gäller byggprodukter av stål och till EN 1090-3 när det gäller byggprodukter av aluminium.


Vilka produkter?

Kravet på CE-märkning enligt byggproduktförordningen gäller endast byggprodukter. Med
byggprodukter menas enligt förordningen

  • produkter eller byggsatser som tillverkas och släpps ut på marknaden för att varaktigt ingå
    i byggnadsverk, och vars prestanda påverkar byggnadsverkets prestanda i fråga om de
    grundläggande kraven för byggnadsverk. (Bärförmåga, stadga och beständighet är viktiga
    sådana krav på byggnadsverk).


Observera att bärverk samt delar av ska vara tillverkade i "fabrik", inte ute på byggarbetsplatsen.
EN 1090-1 är inte skriven för att omfatta "byggarbeten", dvs. infogande av byggprodukter i
byggnadsverk.


LRQA har de resurser och kompetens med en mångårig erfarenhet som på ett säkert och korrekt sätt
bidrar i er process Kontakta gärna oss för en offertförfrågan.


Vilka företag omfattas av kraven enligt byggproduktförordningen?

Alla företag som tillhandahåller byggprodukter på marknaden omfattas av kraven enligt
byggproduktförordningen.

Med tillhandahållande avses varje leverans av byggprodukter för distribution eller användning på
unionsmarknaden i samband med kommersiell verksamhet, antingen mot betalning eller kostnadsfritt.

Observera att endast tillverkaren kan få sin tillverkningskontroll bedömd och certifierad av ett
anmält organ.

Tillverkare är ett juridiskt begrepp och med det menas "varje fysisk eller juridisk person som tillverkar,
eller låter projektera eller tillverka, en byggprodukt och saluför denna produkt under eget namn eller
varumärke".

När en tillverkare låter andra utföra vissa (eller alla) tjänster i tillverkningsprocessen åt sig,
s.k. legotillverkning (som exempelvis kan bestå i kapning, håltagning, svetsning eller
rostskyddsbehandling), så är tillverkaren även ansvarig för att legotillverkaren har den nödvändiga
styrningen av sin process (egen tillverkningskontroll).

Tillverkaren måste engagera sig i detta och det anmälda organet måste för tillverkarens räkning bedöma
även den ev. legotillverkarens styrning av sin process (tillverkningskontroll).

Däremot kan inte en legotillverkare, utan att själv tillhandahålla produkter på marknaden under eget
namn eller varumärke, certifieras av ett anmält organ.

Sammanfattningsvis förutsätter certifiering avseende tillverkningskontroll att man är tillverkare i
byggproduktförordningens mening, och tar det fulla ansvaret som detta medför.

Observera att det inte finns några lättnader för mikroföretag som tillverkar produkter som omfattas av
EN 1090-1.

Samband mellan ISO 3834 och EN 1090?

EN 1090 säger att svetsning skall ske enligt ISO 3834. Avhängigt utförandeklass (EXC) så gäller
följande nivåer för ISO 3834

EXC 1: ISO 3834-4
EXC 2: ISO 3834-3
EXC 3: ISO 3834-2
EXC 4: ISO 3834-2