EU:s system för utsläppshandel (EUETS)

EUETS infördes i hela EU under 2005 som EU:s utsläppshandelssystem i syfte att hjälpa medlemsländerna att uppfylla sina utsläppsminskningsmål i enlighet med överenskommelser i Kyotoprotokollet. Direktivet för EU:s handelssystem för utsläpp reviderades sedan, som en del av EU 2020; Klimat-och energipaketet i december 2008.

Systemet innebär tilldelning av och handel med växthusgas-utsläppsrätter i hela regionen, med tak som fastställs av varje individuell medlemsstat. Utsläppsrätter distribueras sedan av respektive medlemsstat till varje anläggning som omfattas av systemet. Operatörerna/anläggningarna måste se till att de i slutet av året har tillräckligt många utsläppsrätter för att täcka sina utsläpp. Om inte de tilldelade utsläppsrätterna räcker, kan operatörerna "fylla på" genom att köpa in ytterligare utsläppsrätter för att uppfylla sin kvot, eller om de har överskott, sälja vidare till andra organisationer.

Fördelar med EU:s system för handel med utsläppsrätter

  • Intressenters förtroende – visa att din organisation uppfyller sina emissionsmål
  • Minska kostnader – Sälja eventuellt överskott av utsläppsrätter din organisation inte längre behöver.
  • Minimera risk – verifiering i flera steg minimerar risken för avvikelser.
  • Konkurrensfördel – skydda organisationens finansiella ställning och rykte.

Varför välja LRQA för EU:s utsläppshandel?

Experter på verifiering

Våra verifierare är experter på ledningssystem och verifiering, kompetenta inom alla relevanta verifieringsområden.

Erfarenhet

LRQA var ett av de första certifieringsorganen som blev ackrediterade. Vår erfarenhet kommer direkt till nytta i din organisation.

Dokumenterad historik

Vi har högprofilkunder inom de flesta sektorer.

Vad är verifiering av EU:s system för utsläppshandel?

EU:s direktiv för utsläppshandel (EU ETS) kräver att relevanta installationer / verksamheter begränsar sina CO2-utsläpp till tilldelade nivåer i tre faser: 2005-2007, 2008-2012 och 1 Januari 2013 - 31 December 2020.

I fas III införs harmoniserade tilldelningsmetoder, ytterligare växthusgaser och utsläppskällor tillförs och det möjliggörs frivillig uteslutning för små utsläppskällor och sjukhus.

Fas III kräver att alla anläggningar i systemet producerar en årlig utsläppsrapport. Dessa rapporter kräver en oberoende kontrollrapport/verifiering som ska lämnas in till den berörda myndigheten i slutet av mars varje år. Vid verifiering kontrolleras föregående kalenderårs utsläpp. Utsläppsrätter som motsvarar de verifierade utsläppen ska sedan överlämnas i handelssystemet.

LRQA kan hjälpa till genom att utföra ackrediterade EU ETS verifieringar inom hela EU, inklusive de årliga verifieringarna, nya inträden i systemet, nedläggningar och rationaliseringar samt gap analys och stöd för fas III.

I och med införandet av luftfarten i EU ETS föreskrifter från den 31 augusti 2010, har vi även möjlighet att erbjuda ackrediterade tjänster till de flygoperatörer som behöver genomföra verifiering.

Genom vår verifiering i flera faser kan vi minimera en anläggnings risk för avvikelser mot regelverket. Normalt genomförs en tvåstegs verifiering; vår strategi syftar till att minska störningen för dig och ditt företag. För ytterligare information om vår strategi, kontakta oss.

Fas III i EU:s utsläppshandelssystem kommer att inledas den 1 januari 2013 och vara till 31 december 2020. Tillämpningsområdet kommer succesivt att utvidgas till att omfatta nya sektorer såsom; petrokemi, ammoniak och aluminium. Det kommer också succesivt att införas mer utmanande minskningsmål. Det kommer att genomföras en gradvis utfasning av gratis tilldelning av utsläppsrätter med en ökad andel auktionering för att fördela de överblivna rättigheterna.

Mer info

När det gäller opartiskhet finns nedanstående länkar till vår centrala hemsida:

Generell beskrivning in English

När det gäller verifieringstjänster in English

Vårt oberoende (från aktieägare och andra intressenter), opartiskhet och hur vi hanterar intressekonflikter ger styrka och objektivitet inom verifieringsverksamhet.