BRC Food - Den globala standarden för livsmedelssäkerhet

Alla världens konsumenter har rätt till säkra och tillförlitliga livsmedel. Återförsäljare och tillverkare av livsmedel har därför insett att alla steg i livsmedelskedjan måste hålla rätt kvalitet och samverka för att uppnå detta. BRC Food är den globala standarden för livsmedelssäkerhet och kan användas av livsmedelsproducenter för att formellt certifiera sin produktion.

Fördelar med certifiering enligt BRC Food

 • en enhetlig standard som syftar till att ersätta olika företagsspecifika regelverk inom livsmedelshandeln. 
 • Detaljhandlare kan ibland begära att få ta del av utvärderingsrapporter från certifiering enligt standarden. 
 • Leverantörer kan enklare rapportera status till kunder som arbetar enligt Globala standarden för livsmedelssäkerhet. 
 • Berör frågor inom kvalitet, produktsäkerhet och lagkrav. 
 • Kräver löpande övervakning samt uppföljning av hur avvikelser har hanterats. 
 • Kan kombineras med ISO 9001, ISO 22 000, FSSC 22000, IFS, ISO 14001 och / eller OHSAS 18001

BRC Food och livsmedelssäkerhet

BRC Food för har utvecklats för utvärdering av leverantörer till detaljhandelns egna varumärken. Standarden används dock idag även av andra livsmedelproducenter. En certifiering mot standarden omfattar enbart livsmedel producerade vid den certifierade anläggningen. BRC Food för livsmedelssäkerhet (utgåva 6) ersätter från och med 1 januari 2012 utgåva 5 av standarden. 

LRQA Sverige AB har hjälpt till med den språkliga och tekniska granskningen av den svenska översättningen av standardens utgåva 6. Kraven i utgåva 6 är en utveckling av tidigare utgåvor med en fortsatt tyngdpunkt på ledningens åtagande, ett HACCP-baserat livsmedelssäkerhetsprogram och kvalitetsledningssystem. I denna utgåva har vissa punkter slagits samman medan andra har utvidgats. Detta gäller främst leverantörshantering, kontroll av främmande föremål och allergenhantering. Kraven på lågriskområden, områden för hög hygienstandard och högriskområden har förtydligats. Färgkoder för kraven har införts för att belysa punkter som normalt förväntas bli utvärderade i fabriken. Fokus har i den här utgåvan lagts på att 

 • förbättra och underlätta revisionsprocessen
 • se till att nya kunskaper om livsmedelssäkerhet hanterats effektivt
 • ge fler valmöjligheter när det gäller revisionsalternativ så att anläggningar kan särskilja sig
 • uppmuntra användandet av standarden som ett medel för att förbättra livsmedelssäkerheten i anläggningar där processer är i förändring.
 • Som tidigare kan företag få en certifiering på A, B eller C nivå. Två olika revisionsprogram med oanmälda revisioner finns som alternativ där certifiering kan fås på nivåerna A*, B* eller C*. 
BRC Food beskriver de krav på livsmedelssäkerhet, kvalitet och produktion som en livsmedelsproducent behöver uppfylla för att följa lagstiftning och konsumentskydd. Standardens krav beskrivs i sju kapitel:
 • Högsta ledningens åtagande 
 • Plan för livsmedelssäkerhet – HACCP 
 • Ledningssystem för livsmedelssäkerhet och kvalitet  
 • Krav på anläggningen 
 • Produktstyrning 
 • Processtyrning 
 • Personal 
Standarden är indelad i 10 grundläggande (fundamental) avsnitt och övriga avsnitt. Alla delar av standardens krav ska bedömas vid varje utvärderingstillfälle.  Flera internationella detaljhandelsföretag kräver att denna livsmedelsstandard ska användas. Den är accepterad av detaljhandelsorganisationen Global Food Safety Initiative (GFSI), som likvärdig med ett antal andra livsmedelssäkerhetsstandarder.

LRQA:s tjänster

BRC, som står för British Retail Consortium, har utvecklat en hel serie olika standarder. LRQA erbjuder certifiering också mot andra standarder som exempelvis BRC Globala standarden för lagring och distribution, samt Global standard for packaging and packaging materials.
 • LRQA är ackrediterat enligt EN 45011 för Globala standarden för livsmedelssäkerhet 
 • LRQA har möjlighet att genomföra certifiering över hela världen enligt denna standard från BRC. När ett godkännande givits, får kunden en utvärderingsrapport och certifikat för detta. 
 • LRQA kan erbjuda integrerad revision enligt denna standard, och t.ex. ISO 9001, ISO 22000, FSSC 22000, IFS, ISO 14001 och/eller OHSAS 18001. 

Exempelkunder 

 • Cloetta Sverige AB & Leaf Sweden AB, Ljungsbro & Gävle
 • Mobergarna AB, Kalmar