ISO 14064 Utsläpp av växthusgaser

Vad är ISO 14064?

ISO 14064 är en internationell standard som man frivilligt kan verifiera utsläpp av växthusgaser mot. Parallellt med att det kommit reglerade eller obligatoriska program för övervakning, rapportering och verifiering av växthusgaser, finns det företag utanför dessa program som vill övervaka och rapportera sina koldioxidutsläpp i högre utsträckning. ISO 14064 utarbetades för att tillgodose denna efterfrågan och erbjuda en internationell standard för frivillig verifiering av sådana rapporter.

Vad innebär ISO 14064 Utsläpp av växthusgaser?

ISO 14064 är indelad i tre delar:

  • Del 1 redogör för principer och krav för hur man utformar, utvecklar, hanterar och rapporterar inventering av växthusgaser på företagsnivå. Den innehåller krav på hur man fastställer gränser, kvantifierar utsläpp och avlägsnande av växthusgaser samt identifierar specifika företagsåtgärder och aktiviteter för att förbättra hanteringen av växthusgaser. Den innehåller också krav och vägledning för kvalitetsledning av växthusgasinventeringen, rapportering, internrevision och företagets ansvar för verifiering.
  • Del 2 fokuserar på växthusgasprojekt och projekt som är särskilt utformade för minskning av utsläpp eller förbättrat avlägsnande av växthusgaser. Den innehåller principer och krav för hur man fastställer projektets referensscenario för övervakning, kvantifiering och rapportering av projektresultat som hör samman med referensscenariot och innehåller även en grund för hur växthusgasprojekt ska valideras och verifieras.
  • Del 3 ger principer, krav and vägledning för dem som utför validering and verifiering av information om växthusgas. Den beskriver en process för hur man övertygar potentiella användare att företagets eller projektets påståenden om växthusgaser är fullständiga, korrekta, konsekventa, transparenta och utan några betydande avvikelser.

Fördelar med ISO 14064

ISO 14064-certifiering bidrar till att ge:

  • Engagemang från intressenter
  • Trovärdighet och förtroende
  • Gedigna övervakningsprocesser
  • Påvisbart engagemang när det gäller att minska utsläpp av växthusgaser.

LRQA är ledande inom verifieringstjänster för växthusgaser inom flera sektorer och program över hela världen. Detta placerar LRQA i en perfekt position att dela med sig av erfarenhet och kunskaper och hjälpa våra kunder att hantera sin datainsamling om växthusgaser, övervakning och rapportering samt att få gedigen verifiering av deras egna antaganden från tredje part.

LRQA har erfarenhet av validering och verifiering både inom frivilliga program som ISO 14064 och Japans frivilliga system för utsläppshandel och inom reglerade program på nationell nivå som Storbritanniens handelssystem för utsläppsrätter, på regional nivå som EU:s handelssystem för utsläppsrätter och på internationell nivå som UNFCCC:s Clean Development Mechanism (CDM) och Joint Implementation (JI). LRQA har också erfarenhet från andra relevanta områden inom verifiering av företagsrapporter, till exempel hållbarhet (Corporate Sustainability) och/eller miljörapporter.

Vem kan använda ISO 14064 Utsläpp av växthusgaser?

Alla företag som vill övervaka och rapportera sina koldioxidutsläpp.

Hur kan LRQA hjälpa till?

Ledningssystem kopplas i allt högre utsträckning samman med företagens framgång och fortlevnad. Parallellt har företagsledare världen över lagt allt större vikt vid oberoende revision för att undersöka om ledningssystemen håller måttet. Vår unika revisionsmetod, LRQA Business Assurance, hjälper företag att hantera sina system och risker för att förbättra och säkerställa företagens nuvarande och framtida resultat. Vi erbjuder certifiering och utbildning inom alla större standarder för kvalitetsledningssystem.

För företag med andra standarder kan vi ofta erbjuda integrerad revision, något som sparar både tid och pengar.