Energiledning ISO 50001 Certifiering

Fördelar med certifiering enligt ISO 50001

Det finns många fördelar med certifiering enligt ISO 50001:

  • Ökad trovärdighet för ditt företag
  • Helhetssyn over företagets energiflöden och därmed möjligheter till ekonomiska fördelar i form av sänkta kostnader.
  • Energiintensiva företag som deltar i Energimyndighetens program för energieffektivisering (PFE) inom industrin kan få sänkt energiskatt på el.

Om ISO 50001

Till ISO 50001 finns det i Sverige även en lagstiftning med tillhörande förordningar. Alla bolag kan välja att certifiera sig mot ISO 50001, men för att få delta i PFE (Programmet för energieffektivisering) måste vissa kriterier uppfyllas. Ditt företag måste inte ansluta sig till Energimyndighetens program för att kunna certifiera sig mot ISO 50001 eftersom certifieringen är öppen för alla.

Då vi i Sverige just nu har giltiga certifikat med tre standarder, har Swedac samanfattat regelverket för hur övergången till ISO 50001 skall ske:

Övergångsregler för energiledningsstandarder

  • Enligt tidigare beslut skall alla certifikat mot SS 627750 vara indragna 2012-08-18.
  • För certifikat enligt EN 16 001 gäller att dessa skall vara indragna senast 2014-12-31.
  • Alla nycertifieringar från och med 2012-04-24 skall ske mot ISO 50001.
  • Alla omcertifieringar från och med 2013-01-01 skall ske mot ISO 50001.

 LRQA:s tjänster

  • LRQA erbjuder GAP-analys, förrevision och certifiering mot ISO 50001.
  • LRQA certifierar mot den godkända standarden ISO 50001
  • Verifierar även mot tilläggskraven för PFE för företag som deltar i detta. (De specifika extrakrav som ställs för deltagande i PFE utöver standardens krav hittar du på Energimyndighetens webbplats med adress http://www.energimyndigheten.se).